thử nghiệm lâm sàng

clinical_trial

Con đường thuốc: Các pha thử nghiệm lâm sàng thuốc ung thư mới

Thử nghiệm lâm sàng (TNLS) thường được tiến hành theo từng pha. Mỗi pha được thiết kế nhằm trả lời cho những câu hỏi nhất định. Xác định được TNLS đang ở pha nào quan trọng trong việc cho bạn một số ý niệm về việc nghiên cứu đã được tiến hành tới đâu. Mỗi pha có những ưu và nhược điểm khác nhau đối với người tham gia.

clinical_trial

Con đường thuốc: Thử nghiệm lâm sàng và những điều cần biết

Một TNLS luôn hàm chứa những điều không chắc chắn trong bản thân nó. Một phần của những điều không biết trước được đó là ngay cả các bác sĩ chịu trách nhiệm cũng có thể không tiên đoán được những điều sẽ xảy ra phía trước vì lẽ dĩ nhiên nếu bác sĩ có thể biết trước được thì TNLS là không cần thiết.