receptor

bbb

Hướng đi mới để “vận chuyển” thuốc qua hàng rào máu não

Hàng rào máu não (blood-brain barrier – BBB) là rào cản chính để vận chuyển thuốc đến hệ thần kinh trung ương. Trong một nghiên cứu gần đây, Watts cùng các cộng sự đã xác định những protein được tạo ra với nồng độ cao tại hàng rào máu não, bao gồm các CD98 chuỗi nặng (CD98hc), được sử dụng như các receptor-mediated transcytosis (RMT) giúp các kháng thể điều trị đi qua được hàng rào máu não, từ đó nâng cao khả năng hấp thu tại não.