MedicinesComplete

Screen Shot 2015-03-04 at 18.30.18

Stockley, cẩm nang tra cứu nhanh tương tác thuốc

Stockley ‘s Drug Interaction 2015 pocket companion, một tài liệu cần thiết cho mỗi dược sĩ, đưa ra những thông tin và hướng dẫn dưới định dạng ngắn gọn. Chiều sâu của các thông tin được góp nhặt ở mức độ đủ cho việc tham khảo một cách nhanh chóng, cung cấp đầy đủ các thông tin và hướng dẫn rõ ràng cho việc áp dụng.