clinical trials

social_media_0-720x340

Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội (social media) để giao tiếp với bệnh nhân: Vấn đề và giải pháp

Trong ngành dược phẩm, xây dựng mạng lưới với những cá nhân có ảnh hưởng bằng cách sử dụng các kênh trực tuyến đã khó, nhưng việc thấu hiểu được tâm tư và nhu cầu của bệnh nhân thông qua phương tiện truyền thông xã hội cũng không phải là chuyện dễ dàng.

clinical_trial

Con đường thuốc: Thử nghiệm lâm sàng và những điều cần biết

Một TNLS luôn hàm chứa những điều không chắc chắn trong bản thân nó. Một phần của những điều không biết trước được đó là ngay cả các bác sĩ chịu trách nhiệm cũng có thể không tiên đoán được những điều sẽ xảy ra phía trước vì lẽ dĩ nhiên nếu bác sĩ có thể biết trước được thì TNLS là không cần thiết.